<<< S11. SURVIVAL.83P

> >>

Simuleert een adaptatieproces ("survival of the fittest") bij een getal van 4 cijfers (het "DNA van een individu"). Elk van die 4 cijfers kan max één omhoog of omlaag, met een mutatiekans p. Deze mutaties geschieden at random. Elk individu krijgt 3 nakomelingen, waarvan de 2 minst geschikte afvallen. De geschiktheid van een nakomeling wordt bepaald door de afstand van deze "DNA code" tot een door de gebruiker vooraf gegeven streefgetal van 4 cijfers: de milieuvoorwaarde. Na enkele tientallen generaties gaat het individu steeds meer lijken op het streefgetal. Bij p-waarden kleiner dan 0,1 en groter dan 0,4 is de succeskans van de mutaties kleiner en duurt de soortvorming langer. In het voorbeeld is gekozen voor het streefgetal 0000 dat na 31 generaties bereikt wordt.
Als je de evolutiesnelheid V definieert als:
V = Eerste afst. / Totaal aantal generaties
dan krijg je na veel simulaties ongeveer het hieronder staande grafiekje.
Er is kennelijk een "optimale" mutatiekans (hier is dat ongeveer p=0,3).
De vraag is, of er een formule (een
model dus) te vinden is die deze grafiek beschrijft: